Ano ang dating tawag sau lang volleyball

Biglang umulan habang kausap nila ang isang babae sa labas ng bahay nito.Ipinahiram ng brother sa babae ang isang payong nila at nagsukob silang mag-asawa sa isang payong.Noong lagi pang ginagamit ang sinaunang Hebreo, alam ng mga bumabasa kung anong mga patinig ang gagamitin.Mga sanlibong taon mula nang matapos ang Hebreong Kasulatan, bumuo ang mga Judiong iskolar ng isang sistema ng paglalagay ng tuldok at iba pang simbolo sa mga katinig para matukoy kung anong mga patinig ang dapat gamitin kapag nagbabasa ng Hebreo.Pero nang panahong iyon, naging pamahiin ng maraming Judio na maling bigkasin nang malakas ang pangalan ng Diyos, kaya gumamit sila ng ibang mga katawagan.

Pero ang kahulugang iyon ay angkop na angkop sa papel ni Jehova bilang Maylalang ng lahat ng bagay at Tagatupad ng kaniyang layunin.Sa katunayan, nang banggitin niya ang Gintong Aral, ang tinatalakay niya ay kung paano natin pakikitunguhan ang lahat ng tao, pati na ang ating mga kaaway. Matutuwa ba ako kung huhusgahan niya agad ang pagkatao ko? ’ Makakatulong ang mga tanong na ito para mapakitunguhan natin ang bawat may-bahay ayon sa kaniyang sitwasyon. Ano ang dapat nating gawin kapag parang galít ang kausap natin sa ministeryo?(Basahin ang Lucas , 28, 31, 35.) Kaya kung dapat nating ikapit ang Gintong Aral sa pakikitungo sa ating mga kaaway, lalo natin itong dapat ikapit kapag nangangaral sa mga tao, dahil marami sa mga ito ay maaaring “wastong nakaayon ukol sa buhay na walang hanggan”! Halimbawa: Bilang mga Kristiyano, sinisikap nating ikapit ang payo ng Bibliya na ‘ang ating pananalita nawa ay laging may kagandahang-loob.’ (Col.Tuwang-tuwa ang mag-asawa nang makita nila ang babae sa Memoryal. na ibig ninyong gawin ng mga tao sa inyo, gayundin ang dapat ninyong gawin sa kanila.” (Mat. Una, tanungin ang sarili, ‘Paano ko ba gustong pakitunguhan ako ng ibang tao? (a) Ipaliwanag kung bakit hindi lang sa pakikitungo natin sa mga kapananampalataya kapit ang Gintong Aral. Kadalasan, ikinakapit natin ang Gintong Aral sa pakikitungo sa mga kapananampalataya.Inamin ng babae na wala siyang gaanong maalala sa sinabi ng mag-asawang Saksi. Ito ang payo na ibinigay ni Jesus nang sabihin niya: “Lahat ng mga bagay . ’ Pagkatapos, sikaping gayon din ang ipakita sa iba.​—1 Cor. Pero hindi sinabi ni Jesus na sila lang ang dapat nating pakitunguhan sa gayong paraan. ) Kapag ipinangangaral sa iba ang mabuting balita, tanungin ang sarili: ‘Kung ako ang taong ito, paano ko ba gustong pakitunguhan ako?

Leave a Reply